Disclaimer

Disclaimer voor trebbo.nl
Trebbo (Kamer van Koophandel: 63336790), hierna te noemen Trebbo, verleent u hierbij toegang tot trebbo.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Trebbo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op trebbo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Trebbo.
Beperkte aansprakelijkheid
Trebbo spant zich in om de inhoud van trebbo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op trebbo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Trebbo.
In het bijzonder zijn alle prijzen op trebbo.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op trebbo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Trebbo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Trebbo.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Trebbo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd